O PXOM de Baiona voltará a estar en exposición pública

O PXOM de Baiona voltará a estar en exposición pública

O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en Baiona recibiu nestes días o documento definitivo que se expoñerá para a súa exposición definitiva en canto quede aprobado en Xunta Informativa. O BNG sempre apostou e apostará por brindar á cidadanía a maior información e transparencia en todas as actuacións políticas que lles afecten directamente. Xa que logo, presenta a documentación entregada polo Concello de Baiona:

1.1.- Información Urbanística

1.2.- Planos Información

2.1.- Estudio Medio Rural

3.1.- Memoria justificativa

3.2.- Estudio económico

3.3.1.- Planos-Situación e índice

3.3.2.- Planos-Clasificación do solo

3.3.3.- Planos-Planos de ordenación dos núcleos rurais

3.3.4.- Planos-Planos de ordenación do casco urbano

3.3.5.- Planos-Sistema xeral de equipamentos e servizos

4.- Normativa

5.- Patrominio cultural

6.- Memoria ambiental

//

O PXOM de Baiona voltará a estar en exposición pública